Fælles vilkår for kontaktlinseabonnementer

Abonnementsvilkår
Louis Nielsen A/S kan løbende foretage ændringer i ”Fælles vilkår for kontaktlinse-abonnement”. Ændringer i abonnementsvilkår vil blive meddelt kunden med minimum 30 dages varsel til udgangen af en måned til ændringens ikrafttræden. Kunden kan også til enhver tid bede om at få tilsendt en kopi af de gældende vilkår ved henvendelse til Louis Nielsen A/S’ Kundecenter på telefon 70 13 01 20.

Løbende abonnement
Abonnementsaftalen er gældende indtil den opsiges og ophører ved udløbet af opsigelsesperioden. Kontaktlinser leveres forud for en periode på normalt 3 måneder.

Opsigelse
Abonnementet kan af begge parter opsiges med et varsel på 1 måned til udgangen af en måned. Easycare abonnement (uden linser inkluderet) tegnes for minimum 6 måneder.

Ved opsigelse af kontaktlinseabonnement er kunden berettiget til, inden udløb af opsigelsesvarslet, at returnere de kontaktlinser og den kontaktlinsevæske, der er forud leveret og i uåbnet emballage. Åbnede æsker/flasker kan ikke returneres. Uanset det ovennævnte har kunden dog ret til at returnere linser, som er leveret i emballage, der indeholder flere linser end til udløb af opsigelsesvarslet. Alle yderligere linser skal returneres i uåbnet emballage.

De kontaktlinser og den kontaktlinsevæske, der skal anvendes frem til udløb af opsigelsesvarslet kan ikke returneres.

Der vil ikke blive opkrævet betaling for linser og linsevæske, som returneres til Louis Nielsen i henhold til det ovennævnte og i samme stand som ved leveringen. Kontaktlinser, som ikke returneres til Louis Nielsen i henhold til ovennævnte, afregnes i henhold til abonnementsaftalen. Linser vedrørende perioden før udløb af opsigelsesvarslet refunderes ikke.

Prøveperiode
I de første 30 dage efter kundens underskrift på abonnementsaftalen kan kunden med 1 dags varsel annullere aftalen, og kunden skal samtidigt returnere den resterende del af de udleverede linser, hvorefter aftalen bortfalder, og kunden får tilbagebetalt hele det betalte beløb. Efter 30 dage bortfalder retten til at annullere aftalen med 1 dags varsel. Easycare abonnement (uden linser inkluderet) er ikke omfattet af reglerne om prøveperiode.

Manglende betaling
Betaling for linseabonnement forfalder den 1. i hver måned, medmindre andet er aftalt. Sker betaling senere end denne frist, tilskrives renter og rykkergebyr i overensstemmelse med renteloven.

Adresseændring
Kunden er forpligtet til at oplyse Louis Nielsen A/S om adresseændring.

Bero
Kunden kan sætte sit abonnement i bero i en periode på max. 2 måneder årligt. Ønsker kunden at stille abonnementet i bero, skal kunden give meddelelse om dette til Louis Nielsen A/S. Et abonnement kan tidligst sættes i bero fra den dato, hvor de linser, som kunden har modtaget – eller som allerede er i bestilling – er betalt. Easycare abonnement (uden linser inkluderet) er ikke omfattet af muligheden for at sætte i bero.

Misligholdelse af abonnementsvilkårene
I tilfælde af kundens misligholdelse af abonnementsvilkårene kan Louis Nielsen A/S til enhver tid ophæve aftalen med 8 dages varsel. Leverede kontaktlinser faktureres ved ophævelse af aftalen.

Særlige vilkår
Abonnementsaftalen er fra Louis Nielsen A/S’ side betinget af, at kunden (eller kundens værge såfremt kunden er mindreårig) ikke er registreret i RKI eller Debitor Registret.
Kunden har ikke ret til at få refunderet værdien af overskydende linser, såfremt kunden ikke anvender alle leverede linser. I for-bindelse med ombytning af linser foretages der ikke ombytning af overskydende linser, men alene ombytning af linser svarende til den resterende periode, der er forud leveret linser til.